برنامه ریزی درسی

بوتة گل سرخ من مدرسه است .

بسمه تعالی  

موضوع : طراحی آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالی

طراحی آموزشی

 

موضوع :درس علوم پایه پنجم ابتدایی

عنوان : زمین ناآرام

مخاطبین : 30 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی

تحلیل موضوع : تحلیل نظری و عملی

تحلیل محتوا :

 

 

 

 

مراحل تحلیل محتوای  موضوع :

1- آموزش سه لایه زمین ( پوسته ، گوشته و هسته )  از روی تصویر .

2- آموزش وتوضیح  جنس و مواد هر یک از لایه های زمین .

3- آموزش چگونگی بوجود آمدن آتش فشان .

4- آموزش شناسایی مخروط ، مجرای و دهانه از روی تصاویر

5- آموزش و بیان موادی که از دهانه ی آتش فشان خارج می شود .( مواد مذاب یا گدازه ، خاکستر و گازها )

6- چشمه های آب گرم و علت گرم و معدنی بودن آن را بفهمند .

7- آموزش چگونگی بوجود آمدن زمین لرزه و خرابی های ناشی از آن .

8- آموزش علت خرابی های ناشی از زمین لرزه .

9- آموزش رعایت ایمنی در هنگام وقوع زمین لرزه .

 

تعیین اهداف آموزشی:

اهداف کلی :

1- دانش آموزان لایه های زمین را بشناسند .

2- چگونگی تشکیل آتش فشان را بفهمند .

3-قسمت های آتش فشان را بشناسند

4- باچگونگی بوجود آمدن زمین لرزه و نقاط زلزله خیز آشنا شوند .

5- رعایت نکات ایمنی در هنگام زمین لرزه را بدانند .

اهداف رفتاری : ( شناختی و عا طفی )

دانش آموزان در پایان درس باید به اهداف زیر برسند .

1- سه لایه های زمین را به ترتیب  نام ببرند

2- قسمت های مختلف ساختمان زمین را از روی شکل نشان دهند و درباره ی ویژگی های هر قسمت توضیح دهند .

3- چگونگی تشکیل آتش فشان را بیان کنند

4- قسمت های مختلف یک آتش فشان را از روی شکل توضیح دهند .

5- درباره ی عوامل مؤ ثر در خرابی زلزله تحقیق و در کلاس گزارش دهند .

6- رعایت نکات ایمنی در هنگام زمین لرزه را نام ببرد

7- کارهای را که هر فرد در هنگام وقوع زمین لرزه باید انجام دهد تا کمتر آسیب ببینددر مدت 1 دقیقه به طور عملی نشان دهد .

8-  محل های مناسب را برای پناه گیری را شناسائی کند و بیان کند .

9- نسبت به پدیده های طبیعی حساس و کنجکاو شوند .(عاطفی )

10- دررعایت دستور العمل های ایمنی  احساس مسئولیت می کند . (عاطفی )

 تعیین رفتارهای ورودی

  دانش آموزان در سال های پیش با مفاهیم زیر درباره ی زمین آشنا شده اند .

ü      در همه جای زمین سنگ پیدا می شود ،سنگ ها و خاک ها گوناگون هستند .

ü      آب و باد روی زمین را تغییر می دهند و دره های کوچک و بزرگ ، تپه و کوه به وجود می آورند .

ü      کف دریا ها مانند خشکی ها پر از پستی و بلندی است ، در قسمت عمیق دریا ها ، کوه های زیادی وجود دارد .

ü      زمین دارای عمق زیادی است ،دمای اعماق زمین زیاد است و سبب ذوب بعضی از سنک ها می شود .

ü      خشکی ها و آب های روی زمین پیوسته در حال تغییرند .

سنجش آغازین ( پیش آزمون )

1-      در کجا ها سنگ می توان پیدا کرد ؟

2-      اگر زمین را بکنیم در داخل زمین چه جیزها می توان یا فت ؟

3-      تپه ها و کو ه ها چگونه به وجود آمده اند؟

4-      سطح کف دریا ها به چه شکلی است ؟

5-      آیا متوانید بگویید که عمق زمین چقدراست ؟

6-      با توجه به عمق زمین دمای داخل زمین چه قدر است ؟

7-       سنگ های که در اعماق زمین وجود دارند به چه شکلی است ؟

سازمان دهی محتوا  :

-         ارائه تصویری از ساختمانی که در اثر زمین لرزه (زمین ناآ رام ) خراب شده است .

-         در داخل زمین خاک و سنگ و مواد دیگری وجود دارد .

-         فاصله زمین تا مرکز زمین بسیار است ، و اینکه کسی داخل زمین راندیده اند .

-         نشان دادن یک تخم مرغ پخته و اینکه زمین به شکل تخم مرغ پخته است ، تخم مرغ سه لایه پوسته ، سفیده و زرده دارد .       

-          زمین از سه لایه پوسته ، گوشته و هسته تشکیل شده است .

o        پوسته ازسنگ و برای ما مهم است ، زیرا دارای نفت زغال سنگ ، گاز ، آب و فلزات گوناگون است .

o        گوشته از سنگ های نرم و خمیری و بسیارداغ تشکیل شده است .

o        مرکز زمین هسته نام دارد ودو قسمت درونی و بیرونی دارد و از آهن و فلزی به نام نیکل ساخته شده است .

-          از دهانه ی کوه های آتش فشان مواد مختلفی فوران می کند  ،این مواد شکل مخروط را بوجود می آورند ، و عبارتند از

                                 *         مواد مذاب که پس ازسرد شدن سنگ های آذرین را درست می شود .

                                 *         مواد جامد اگر دانه ریز باشند خاکستر نام دارد .

                                 *         بعضی گازهای که از دهانه آتش فشان خارج می شوند ، سمی و کشنده اند .  

-          هر آتش فشان دارای یک یا چند دهانه ، یک مجرا و یک مخروط است .

-          امکان وقوع زلزله در بعضی مناطق بیش تر است .

-          عوامل مختلفی در خرابی های حاصل از زلزله دخالت دارند .

-          با نشان دادن تصویری از خانه های روستای و شهری بیان می کنیم که میزان خرابی ناشی از زمین لرزه به نوع مصالح بکار رفته درساختمان ها ،لستحکام زمین و شدت آن بستگی دارد .

-          برای جلوگیری از خسارت های ناشی از زمین لرزه باید همیشه آماده باشیم .

-          با آگاهی از آن چه درهنگام  وقوع زلزله باید انجام دهیم ، می توانیم خطرات و آسیب آن را بکاهیم .

                     *         رعایت نکات ایمنی در داخل و خارج ساختمان ( همراه با تصاویر )

                     *         چگونگی خروج از محل زلزله پس از زلزله  و پناه گیری .

تعیین استراتژی های تدریس :

     روش تدریس این فصل از روش پرسش وپاسخ با تکیه بر رفتارهای ورودی فراگیرا و روش توضیحی برای بیان مطالب جدید استفاده می شود .

هدفهای رفتاری                                                     انواع فعالیتها ی معلم                                                                                                ------------------------                        -----------------------------------------------------------------------

1-سه لایه های زمین                                         قسمت های مختلف ساختمان زمین را از روی تصویرنشان دادن.

                                                             و درباره ی ویژگی های هر قسمت توضیح  دادن.

2- چگونگی تشکیل آتش فشان را بیان کنند           در مناطق کوهستانی مواد مذاب زیر زمین هر جا راه به بیرون پیدا کند خارج                                                                 می شود و آتش فشان را بوجود می آورد .     

3- قسمت های مختلف یک آتش فشان  .               از روی شکل کتاب مخروط ، مجرا و دهانه ی آتش فشان را بیان شود .

4-  عوامل مؤ ثر در خرابی                            درباره ی عوامل مؤ ثر در خرابی زلزله، چگونه  تحقیق کنند و در کلاس گزارش دهند .

5- رعایت نکات ایمنی                                  نکات ایمنی را از روی تصویر کتاب توضیح دادن .

6-محل های مناسب را برای پناه گیری                 درباره ی محل های مناسب و زمان مناسب برای پناه گیری توضیح دادن.

 7-  حساس و کنجکا و شدن                            کنجکاو شدن درباره پدیده های طبیعی را برای فراگیران توضیح دادن .

 8- احساس مسئولیت                                    احساس مسئولیت کردن در هنگام بلا های طبیعی را برای فراگیران توضیح دادن   

تعیین استراتژی های یادگیری:

یادگیرندگان می توانند ازاستراتژی تمرین وتکرار استفاده کنند.  یعنی پس از ارائه درس فراگیران با تکرار و تمرین مطالب درسی را فرا بگیرند .

     با کشیدن سه لایه زمین و تکرار و تمرین نمودن در باره لایه های زمین مطالبی فرابگیرند .و همچنین از روی تصویر کتاب لایه های زمین را نشان دهند و وبا ساختن مدل مخروط آتش فشان می توانند بوسیله ی سرکه و جوش شیرین فوران آتش فشان را مشاهده کنند

      در سر کلاس پناه گیری و رعایت نکات ایمنی را تمرین کنند و بطور عملی نشان دهند که هنگام زمین لرزه چگونه ودر کجا ها باید پناه بگیرند و همجنین خروج از محل زلزله را تمرین کنند ( مانور زلزله اجام دهند .)  

تهیه مواد آموزشی :

کتاب به عنوان مهم ترین وسیله کمک آموزشی می باشد  و از وسایلی مانند  تخم مرغ پخته ،تصاویر ، مدل مخروط آتش فشان و میز ، نیمکت استفاده می کنیم .

انتخاب رسانه آموزشی :

با استفاده ازدستکاه  ویدئو پروژکتور فیلم مانور زلزله و خرابی های ناشی از زلزله های قبلی را برای فراگیران پخش نمودن

اجرای برنامه :

     با کمک وسایل وتجهیزات این درس را برای فراگیران در مدت 45 دقیقه تدریس می نمایم ، یعنی 15 دقیقه برای توضیح از روی کتاب و 5 دقیقه برای خواندن از روی متن کتاب و 10 دقیقه برای انجام عملی رعایت  نکات ایمنی در داخل کلاس و در قسمت های مختلف  و 5 دقیقه برای پناه گیری و انجام عملیات خروج از محل حادثه و 5 دقیقه برای آزمایش و 5 دقیقه برای ارزشیابی پایانی باید در نظر گرفته شود .

 

  ارزیابی تکوینی :

       در این مرحله برای اطلاع از نحوهٰ یادگیری دانش آموزان  و به منظور تعیین نقاط قوت وضعف یادگیری آنان و تشخیص مشکلات روش آموزش مربی در رابطه با هدفهای آموزشی معین دانش آموزان را در پایان هر نکته از درس ارزیابی می کنیم .علت نامگذاری این ارزشیابی آن است که این ارزشیابی در در زمانی اجرا می شود که یادگیری هنوز در حال تکوین یا شکل گیری است . با استفاده از این  ارزشیابی ،  مربی می تواند در زمان که یادگیری هنوز در جریان است و امکان رفع  مشکلات یادگیری یادگیرندگان و برطرف کردن نواقص روش آموزش آنان میسر است ، به انجام چنین کاری اقدام کند  معلم همواره در جریان آموزش و تدریس باید از خود بپرسد آیا کارها به خوبی پیش می رود ؟آیا دانش آموزان  هدفهایی را که در نهایت به هدفهای اصلی و نهایی درس  می انجامد یاد می گیرند ؟ برای رسیدن به این هدف بطور شفاهی لایه های زمین ، آتش فشان و چگونگی بوجود آمدن و.. را می پرسیم .

  اصلاح برنامه :

       اگر در مرحله ارزیابی تکوینی نتایج بدست آمده ضعیف باشد  یعنی دانش آموزان  به اهداف رفتاری آموزشی  نرسند باید کل برنامه  آموزشی مورد باز بینی قرار گیرد، یعنی از تعیین اهداف رفتاری تا سازماندهی محتوا ،‌ مواد و رسانه های مورد استفاده وروشهای تدریس و یادگیری تا خود مربی و تمامی چیزهای که در امر آموزش دخیل هستند مورد باز بینی قرار گیرد .و مشکل پیدا شود و اصلاح شود.اگر مشکل فراگیران باشند از طریق برگزاری دوره ترمیمی توسط مربی و دانش آموزانی که خوب یاد گرفته اند به آموزش ادامه می دهیم .

 

 

 

ارزیابی تراکمی :

آیا دانش آموزان به هدفهای نهایی پیش بینی  شده نائل آمده اند ؟ با استفاده از این ارزشیابی ، می توان یادگیریهای متراکم فراگیرا را طی دوره ی آموزشی ، اندازه گیری کرد .

 

با طرح سوالاتی از قبیل :

1-      لایه های مختلف زمین را نام ببرید ؟

2-      جنس لایه های زمین از چیست ؟

3-      چرا لایه پوسته برای ما اهمیت زیادی دارد ؟

4-      لایه مرکزی زمین چه نام دارد و از چند قسمت تشکیل شده است ؟

5-      آتش فشان چگونه بوجود می آید ؟

6-      هر آتش فشان داری چند دهانه می باشد ؟

7-      مخروط آتش فشان را رسم نموده و قسمت های آن را مشخص کنید ؟

8-      در هنگام زمین لرزه چه کار باید و چه کاری را نباید انجام دهیم ؟

9-      و...

    با طرح این قبیل سوالات می فهمیم که فراگیران به  اهداف از پیش تعیین شده نائل آمده اند یاخیر ؟ وآیا اهداف برنامه محقق شده است ؟ از نتایج بدست آمد ه برای تصمیم گیری های بعدی در خصوص روشهای تدریس، وسایل و رسانه های آموزشی و ... استفاده می کنیم و در باره ی روش تدزیس مربی ، فراگیران ، وسایل و... قضاوت می کنیم .

 

مرحله  آخر در طراحی آموزشی باز خورد :

      بعد از برگزاری آزمون ارزشیابی تراکمی نتایج آزمون به تک تک دانش آموزان  داده می شود ، تا فراگیران محاسن و معایب عملکرد خود ، آگاه شوند . اگر  نتایج ارزیابی تراکمی اهداف آموزشی را برآورد نکرده باشد باید مشکل را اصلاح کرد و در برنامه اصلاحات لازم را انجام داد تا در برگزاری دوره های آموزشی بعدی این نواقص تکرار نشود.

 

 

 

طراح : علی مقیمی الموتی

21/10/90

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

+ نوشته شده در  شنبه ۳۱ تیر۱۳۹۱ساعت 17:50  توسط  علی مقیمی الموتی   |